Nasenbär im Zoo Augsburg

A080621-nasenbaer17.jpg (667981 Byte) A080801-nasenbaer01.jpg (473918 Byte) A080801-nasenbaer03.jpg (558239 Byte) A090410-nasenbaer1.jpg (652308 Byte) A090410-nasenbaer2.jpg (585644 Byte) A090411-nasenbaer01.jpg (729619 Byte)
A090509-nasenbaer01.jpg (411854 Byte) A090509-nasenbaer02.jpg (468001 Byte) A090521-nasenbaer.jpg (399032 Byte) A090601-nasenbaer01.jpg (503067 Byte) A090605-nasenbaer02.jpg (588273 Byte) A090605-nasenbaer03.jpg (483300 Byte)
A090605-nasenbaer01.jpg (587964 Byte) A090614-nasenbaer01.jpg (393464 Byte) A090614-nasenbaer02.jpg (458889 Byte) A090614-nasenbaer03.jpg (509802 Byte) A090614-nasenbaer04.jpg (415188 Byte)
A090704-nasenbaer01.jpg (512036 Byte) A090704-nasenbaer02.jpg (532549 Byte) A090712-nasenbaer01.jpg (483789 Byte) A090714-nasenbaer01.jpg (505910 Byte) A090714-nasenbaer02.jpg (506704 Byte) A090714-nasenbaer03.jpg (448548 Byte)
A090724-nasenbaer01.jpg (410873 Byte) A090816-nasenbaer01.jpg (430324 Byte)
     
     

Nachwuchs2008

A080705-nasenbaer08.jpg (676184 Byte) A080719-nasenbaer07.jpg (461379 Byte) A080621-nasenbaer10.jpg (573143 Byte)

Nachwuchs2010

Nachwuchs2011